Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania
strony internetowej www.meanail.com
obowiązuje od 01-03-2017 r.

ARTYKUŁ 1. NOTY PRAWNE

1.1 Wydawca
Jesteś obecnie połączony ze stroną internetową www.meanail.com, wydawaną przez Plastimea, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa belgijskiego, kapitał zakładowy: 150.000 euro, Rejestr Handlowy i Spółek w Brukseli: nr 0839 422 855, siedziba: 112 Rue Saint Denis, BE-1190 Bruksela, wewnątrzwspólnotowy numer VAT: BE 0839 422 855, dyrektor ds. publikacji: Michèle Courville Aby się z nami skontaktować, przejdź do naszej strony kontaktowej.


1.2 Hosting
Strona jest obsługiwana przez Ediciel, www.ediciel.com.

1.3 Treści niezgodne z prawem
Każdy użytkownik Internetu może zgłosić treści, które uważa za nielegalne, wysyłając wiadomość za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Wszelkie zgłoszenia niekompletne lub niezgodne z warunkami określonymi w art. 6-1-5 ustawy z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej nie są uznawane za ważne. Każde zgłoszenie o charakterze nadużycia może pociągnąć za sobą odpowiedzialność jego autora i podlega w szczególności karze jednego roku pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 15.000 euro na mocy artykułu 6-I-4 wyżej wymienionej ustawy.

ARTYKUŁ 2 DEFINICJA

"Klient": Każda osoba, fizyczna lub prawna, prawa prywatnego lub publicznego, zarejestrowana na Stronie.
"Wydawca": Plastimea jako wydawca Witryny.
"Użytkownik Internetu" : Każda osoba fizyczna lub prawna, prawa prywatnego lub publicznego, łącząca się z Witryną.
"Produkt": Towary lub usługi oferowane przez Plastimea na Stronie.
"Witryna": strona internetowa dostępna pod adresem URL www.meanail.com, a także podstrony, strony lustrzane, portale i odmiany adresów URL z nią związane.

ARTYKUŁ 3. ZAKRES STOSOWANIA

Strona jest swobodnie dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Przeglądanie Witryny oznacza akceptację przez każdego użytkownika Internetu tych ogólnych warunków. Samo połączenie się z Witryną oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych ogólnych warunków.
Podczas rejestracji na Stronie, akceptacja ta zostanie potwierdzona poprzez zaznaczenie pola odpowiadającego następującemu zdaniu: "Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję warunki ogólne". Internauta potwierdza, że w pełni zrozumiał i akceptuje je bez zastrzeżeń. Akceptacja ogólnych warunków przez pracowników służby zdrowia oznacza jednocześnie akceptację karty Meanail.
Zaznaczenie powyższego pola będzie miało taką samą wartość jak złożenie własnoręcznego podpisu przez Klienta. Internauta uznaje wartość dowodu automatycznych systemów rejestracji firmy Meanail i, o ile nie przedstawi dowodu przeciwnego, zrzeka się prawa do ich kwestionowania w przypadku sporu.
Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do stosunków między stronami z wyłączeniem wszelkich innych warunków, a w szczególności warunków Klienta.
Akceptacja niniejszych ogólnych warunków zakłada, że użytkownicy Internetu posiadają niezbędną do tego zdolność prawną, a w przypadku jej braku posiadają upoważnienie opiekuna lub kuratora, jeśli są niezdolni do czynności prawnych, przedstawiciela ustawowego, jeśli są niepełnoletni, lub pełnomocnictwo, jeśli działają w imieniu osoby prawnej.

ARTYKUŁ 4. CEL STRONY

Serwis jest platformą estetyczną, której celem jest sprzedaż wysyłkowa Produktów.

ARTYKUŁ 5. ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

5.1 Zamawianie
W celu złożenia zamówienia internauta może wybrać jeden lub więcej Produktów i dodać je do koszyka. Dostępność produktów jest wskazana na stronie, w opisie każdego artykułu. Po złożeniu zamówienia, użytkownik może przejść do swojego koszyka klikając na przycisk przeznaczony do tego celu.

5.2 Zatwierdzenie zlecenia przez internautę
Wchodząc do koszyka, internauci będą mogli sprawdzić ilość i rodzaj wybranych przez siebie Produktów, ich cenę jednostkową oraz cenę całkowitą. Będą mogli usunąć jeden lub więcej Produktów ze swojego koszyka.
Jeśli są zadowoleni ze swojego zamówienia, mogą je zatwierdzić. Następnie użytkownik przechodzi do formularza, w którym może wprowadzić swoje identyfikatory połączenia, jeśli już je posiada, lub zarejestrować się na Stronie, wypełniając formularz rejestracyjny swoimi danymi osobowymi.

5.3 Płatność przez Klienta
Po nawiązaniu połączenia lub po pełnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klienci zostaną poproszeni o sprawdzenie lub zmianę swoich danych dotyczących dostawy i rozliczenia, a następnie zostaną zaproszeni do dokonania płatności poprzez przekierowanie do bezpiecznego interfejsu płatności.

5.4 Potwierdzenie zamówienia przez Plastimea
Po otrzymaniu płatności przez Plastimea, Plastimea zobowiązuje się potwierdzić Klientowi otrzymanie płatności drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie 24 godzin. W tym samym terminie Plastimea zobowiązuje się do przesłania Klientowi wiadomości e-mail podsumowującej zamówienie i potwierdzającej jego realizację, zawierającej wszystkie istotne informacje.


ARTYKUŁ 6. CENA - PŁATNOŚĆ

6.1 Ceny
Obowiązującymi cenami są te wyświetlane na Stronie w dniu złożenia zamówienia. Ceny te mogą być zmienione w dowolnym czasie przez Plastimea. Wyświetlane ceny są ważne tylko w dniu złożenia zamówienia i nie obowiązują w przyszłości.
Ceny podane na stronie internetowej są podane w euro, zawierają wszystkie podatki, ale nie obejmują kosztów dostawy.

6.2 Metoda płatności
Klient może dokonać płatności kartą kredytową. Płatności kartą bankową dokonywane są za pomocą bezpiecznych transakcji udostępnianych przez ING.
Plastimea nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących sposobów płatności Klienta. Płatność dokonywana jest bezpośrednio do banku.

6.3 Fakturowanie
Plastimea przesyła lub udostępnia Klientowi fakturę elektroniczną po dokonaniu każdej płatności. Klient wyraża wyraźną zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

ARTYKUŁ 8. PRAWA KONSUMENTA

8.1 Obsługa klienta
Obsługa klienta na Stronie jest dostępna w każdej chwili poprzez naszą stronę kontaktową lub pocztą pod adresem : Plastimea, Rue Saint Denis, 112, 1190 Bruksela. Plastimea zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby odpowiedź została udzielona w ciągu 48 do 72 godzin roboczych, a w razie potrzeby może skontaktować się z Państwem telefonicznie.

8.2 Prawo do odstąpienia od umowy
Dla osób indywidualnych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem ma czternaście dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy bez konieczności podawania powodów lub płacenia kar, ale początkowe koszty zwrotu zawsze ponosi konsument. Konsument może odstąpić od tego terminu, jeżeli nie jest w stanie odbyć podróży, a jednocześnie musi skorzystać z natychmiastowej usługi niezbędnej dla jego warunków życiowych. W takim przypadku nadal będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy bez konieczności podawania przyczyny lub płacenia kary, ale początkowe koszty dostawy i zwrotu zawsze ponosi konsument.
Termin, o którym mowa w poprzednim ustępie, biegnie od dnia otrzymania towaru lub przyjęcia oferty na usługi. Jeżeli termin czternastodniowy upływa w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, zostaje on przedłużony do następnego dnia roboczego.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia przedsiębiorca zwraca konsumentowi wszystkie zapłacone kwoty tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skorzystano z tego prawa. Po upływie tego terminu do należnej kwoty automatycznie doliczane są odsetki według obowiązującej stopy prawnej. Zwrot ten dokonywany jest w dowolny sposób. Na wniosek przedsiębiorcy konsument, który skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, może jednak wybrać inny sposób zwrotu.
Z prawa odstąpienia nie można skorzystać w przypadku umów o świadczenie usług, których wykonanie rozpoczęło się przed upływem terminu czternastu dni. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli konsument w sposób oczywisty dokonał zużycia, uszkodzenia lub utraty towaru lub jeżeli usługa została już wykonana, nawet częściowo. Artykuły higieniczne, które zostały użyte i/lub zużyte, nawet częściowo, nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
Dla profesjonalistów:

Zgodnie z postanowieniami art. L. 121-22 kodeksu konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do sprzedaży, gdy jest ona bezpośrednio związana z działalnością wykonywaną w ramach zawodu.

8.3 Odstąpienie od umowy z inicjatywy konsumenta
Konsument może odstąpić od umowy z Plastimea listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeżeli termin dostawy towaru lub wykonania usługi został przekroczony o więcej niż czternaście dni. Konsument otrzymuje wówczas zwrot kwot, które zapłacił za zamówienie.
Niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jeśli opóźnienie w dostawie jest spowodowane działaniem siły wyższej. W takim przypadku konsument zobowiązuje się nie podejmować żadnych kroków prawnych przeciwko Plastimea i zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

8.4 Gwarancja prawna
Klienci niebędący konsumentami mają sześć miesięcy od daty otrzymania nowego Produktu zakupionego na Stronie, aby zażądać wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy Produkt jest wadliwy.
Klientom-konsumentom przysługuje prawo do żądania wymiany lub zwrotu pieniędzy w ciągu dwóch lat od otrzymania produktu, w przypadku, gdy dostarczony produkt jest niezgodny z umową w rozumieniu artykułu L. 211-5 kodeksu konsumenckiego.
W celu skorzystania z jednego z tych praw, Klient powinien zwrócić Produkt do siedziby Plastimea wraz z pismem wyjaśniającym, w którym zażąda wymiany lub zwrotu pieniędzy. Koszt odesłania Produktu zostanie zwrócony Klientowi przelewem bankowym w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni.

ARTYKUŁ 9. PRZESTRZEŃ OSOBISTA

9.1 Tworzenie przestrzeni osobistej
Utworzenie przestrzeni osobistej jest warunkiem koniecznym do złożenia przez internautę jakiegokolwiek zamówienia w Serwisie. W tym celu internauta zostanie poproszony o podanie pewnej ilości danych osobowych. Niektóre z tych informacji są uważane za niezbędne do stworzenia przestrzeni osobistej. Odmowa podania takich informacji przez internautę uniemożliwi utworzenie przestrzeni osobistej, a tym samym zatwierdzenie zamówienia.
Podczas tworzenia przestrzeni osobistej internauta proszony jest o wybranie hasła. Hasło to gwarantuje poufność informacji zawartych w przestrzeni osobistej. W związku z tym zabrania się użytkownikowi Internetu przekazywania lub udostępniania ich osobom trzecim. W przeciwnym razie Plastimea nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przestrzeni osobistej użytkownika Internetu.
Klient zobowiązuje się do regularnego sprawdzania danych, które go dotyczą oraz do dokonywania niezbędnych aktualizacji i zmian online ze swojej przestrzeni osobistej.

9.2 Zawartość przestrzeni osobistej
Przestrzeń osobista pozwala Klientowi na konsultowanie i śledzenie wszystkich jego zamówień dokonanych na stronie.
Strony dotyczące przestrzeni osobistej mogą być dowolnie drukowane przez posiadacza danego konta, ale nie stanowią dowodu dopuszczalnego przez sąd. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i mają na celu zapewnienie sprawnego zarządzania zamówieniami Klienta.
Plastimea zobowiązuje się do przechowywania w sposób bezpieczny wszystkich elementów umowy, których przechowywanie jest wymagane przez prawo lub obowiązujące przepisy.

9.3 Wkład klientów
Klientom oferuje się możliwość współtworzenia zawartości Strony poprzez publikowanie komentarzy dotyczących korzystania z Produktów. Uwagi muszą być sporządzone w języku francuskim.
Klikając na zakładkę "Zatwierdź", w celu opublikowania swojego komentarza, Klient udziela nieodpłatnie niewyłącznej licencji na prawa autorskie do tego komentarza Redaktorowi. W związku z tym, klient upoważnia Redaktora do przekazywania opinii publicznej, w całości lub w części, swojego komentarza na Stronie, biuletynach Redaktora oraz stronach partnerów Redaktora. Klient upoważnia Redaktora do reprodukcji swojego komentarza w celu przekazania go do publicznej wiadomości w Internecie oraz do tworzenia materiałów komunikacyjnych i promocyjnych dla Strony. Klient upoważnia Redaktora do przetłumaczenia swojego komentarza na dowolny język w celu przekazania go publiczności internetowej oraz do powielania go na swoich materiałach handlowych i promocyjnych. Prawo do adaptacji obejmuje również prawo do dokonywania technicznych modyfikacji niezbędnych do wykorzystania komentarza w innych formatach. Licencja ta jest udzielana do użytku komercyjnego i reklamowego. Jest ona przyznawana na cały okres obowiązywania praw, w celu eksploatacji we Francji i za granicą.
Klient oświadcza, że posiada własność intelektualną oraz uprawnienia niezbędne do przystąpienia do publikacji swojego komentarza. Klient zgadza się interweniować na prośbę Redaktora w jakimkolwiek postępowaniu wszczętym przeciwko niemu z powodu jego komentarza i zagwarantować wszelkie koszty i wyroki wydane przeciwko niemu w wyniku tego, w tym wszelkie opłaty prawne.

9.4 Usuwanie przestrzeni osobistej
Plastimea zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta, który narusza niniejsze warunki, w szczególności w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji, jak również w przypadku, gdy przestrzeń osobista Klienta pozostaje nieaktywna przez okres co najmniej jednego roku. Takie usunięcie nie stanowi winy Plastimei ani szkody dla wyłączonego Klienta, który nie jest uprawniony do żądania odszkodowania z tego tytułu.
Powyższe wykluczenie nie narusza możliwości podjęcia przez Plastimea działań prawnych przeciwko Klientowi, jeżeli uzasadniają to okoliczności faktyczne.


ARTYKUŁ 10. DOSTAWA

10.1 Koszty dostawy
Koszty dostawy lub świadczenia zostaną w każdym przypadku wskazane Klientowi przed dokonaniem płatności.
Podane na stronie koszty dostawy są rozumiane w euro, z uwzględnieniem wszystkich podatków.

10.2 Czas dostawy
Zamówienia są wysyłane w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Plastimea pełnej płatności. Twoje zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 2 do 6 dni roboczych, do punktu dostawy lub do domu (za pośrednictwem Colissimo we Francji i BPost w Belgii).
Niektóre produkty lub pewne ilości zamówień mogą jednak uzasadniać czas dostawy dłuższy niż 6 dni roboczych. Klient zostanie o tym wyraźnie poinformowany podczas zatwierdzania zamówienia.

10.3 Uszkodzona przesyłka
W przypadku dostarczenia przesyłki w sposób oczywisty i widoczny uszkodzonej, Klient powinien odmówić jej przyjęcia, aby skorzystać z gwarancji oferowanej przez przewoźnika. Klient musi również niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedawcę (wraz ze zdjęciem/zdjęciami), aby po otrzymaniu uszkodzonej paczki można było przygotować i wysłać do niego nową przesyłkę. W takim przypadku nie obowiązują już terminy dostawy podane w niniejszych ogólnych warunkach.

ARTYKUŁ 11. BIULETYN WYDAWCY

Zaznaczając odpowiednie pole lub wyrażając na to wyraźną zgodę, użytkownicy Internetu wyrażają zgodę na przesyłanie im przez Plastimea, z częstotliwością i w formie ustalonej przez Plastimea, newslettera, który może zawierać informacje związane z działalnością firmy.
Internauta, zaznaczając odpowiednie pole, wyraża zgodę na otrzymywanie od Plastimea ofert handlowych dotyczących produktów i usług podobnych do tych prezentowanych na Stronie. Subskrybenci mogą zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając na link podany w tym celu w każdym newsletterze.

ARTYKUŁ 12. BIULETYNY INFORMACYJNE PARTNERÓW

Klient, który zgodził się na przekazanie danych osobowych (a w szczególności adresu e-mail) partnerom zewnętrznym Strony, może być upoważniony do otrzymywania biuletynów informacyjnych wydawanych przez tych partnerów, komercyjnych lub nie, z częstotliwością i w formie określonej przez tych partnerów.
Klient ma możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na przewidziany do tego celu link, znajdujący się w każdym newsletterze wydawanym przez wspomnianych partnerów. W przeciwnym razie Klient może zrezygnować z subskrypcji, kontaktując się bezpośrednio z nadawcą (nadawcami) wspomnianych newsletterów.
Plastimea nie ponosi odpowiedzialności za treść, dane lub formę newsletterów wysyłanych przez wymienionych partnerów, niezależnie od szkody poniesionej przez Klienta. Wszelkie reklamacje należy kierować bezpośrednio do partnera, który wydał biuletyn.

ARTYKUŁ 13. PRZETWARZANIE DANYCH I SWOBODY

13.1 Deklaracja CNIL - Administrator danych
Zbiór danych osobowych użytkowników Internetu i Klientów Plastimea został zgłoszony do CNIL i zarejestrowany pod numerem 1570965 v 0. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Michèle Courville, której adres znajduje się w siedzibie Plastimea.

13.2 Fakultatywny charakter dostarczania danych
Użytkownicy Internetu mogą swobodnie podawać informacje osobiste na swój temat. Podanie danych osobowych nie jest niezbędne do przeglądania strony.

13.3 Obowiązkowe dostarczanie danych do rejestracji
Jednakże, rejestracja na tej stronie wymaga od Plastimea zebrania pewnej ilości danych osobowych o użytkownikach Internetu. Użytkownicy Internetu, którzy nie chcą podać informacji wymaganych do rejestracji, nie będą mogli złożyć zamówienia na tej stronie.

13.4 Zgodność z celem gromadzenia danych osobowych
Zebrane dane osobowe podlegają obróbce komputerowej i są zastrzeżone wyłącznie dla Plastimea. Gromadzone dane są niezbędne do prawidłowego administrowania Stroną oraz do wypełniania przez Plastimea zobowiązań umownych. Dane te są przechowywane przez Plastimea wyłącznie w tym celu. Plastimea zobowiązuje się nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu, ani nie przekazywać osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą Klientów lub w przypadkach przewidzianych prawem. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane za granicę.

13.5 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu
Dane wszystkich klientów zarejestrowanych na tej stronie są przechowywane przez okres jednego roku, co jest uzasadnionym okresem niezbędnym do prawidłowego administrowania stroną i normalnego korzystania z danych. Dane te są przechowywane w bezpiecznych warunkach, zgodnie z obowiązującymi środkami technicznymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z tym ostatnim, Klienci mają prawo do sprzeciwu, zapytania, dostępu i sprostowania podanych przez siebie danych. W tym celu wystarczy wysłać prośbę do Plastimea poprzez naszą stronę kontaktową lub pocztą na adres siedziby Plastimea 112 Rue Saint Denis, BE-1190 Bruksela.

ARTYKUŁ 14. PLIKI COOKIE I ADRESY IP UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU

14.1 Pliki cookie
14.1.1 Cel ustawiania plików cookie
W celu umożliwienia wszystkim użytkownikom Internetu optymalnego poruszania się po tej stronie oraz poprawy funkcjonowania różnych interfejsów i aplikacji, Plastimea może zainstalować plik cookie na komputerze użytkownika Internetu.

14.1.2 Cel stosowania plików cookie
Pliki cookies umożliwiają przechowywanie informacji związanych z przeglądaniem Serwisu (data, strona, czas), a także wszelkich danych wprowadzanych przez internautów podczas wizyty (wyszukiwanie, login, e-mail, hasło). Pliki te są przeznaczone do przechowywania na komputerze internauty przez okres nie dłuższy niż 1 rok i mogą być odczytywane i wykorzystywane przez Plastimea podczas kolejnych wizyt internauty na tej stronie.

14.1.3 Prawo internauty do sprzeciwu wobec instalacji plików cookies
Użytkownik Internetu ma możliwość zablokowania, zmiany czasu przechowywania lub usunięcia tych plików cookie za pośrednictwem interfejsu swojej przeglądarki (ogólnie: narzędzia lub opcje / prywatność lub poufność). W takim przypadku nawigacja na tej stronie nie będzie zoptymalizowana. Jeżeli systematyczna dezaktywacja plików cookies w przeglądarce użytkownika Internetu uniemożliwia mu korzystanie z niektórych Usług, to takie nieprawidłowe działanie nie stanowi w żadnym wypadku szkody dla Klienta, który nie jest uprawniony do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

14.1.4 Usuwanie wszczepionych plików cookie
Użytkownicy Internetu mają również możliwość usunięcia plików cookie zainstalowanych na ich komputerze, przechodząc do menu przeglądarki przeznaczonego do tego celu (ogólnie, narzędzia lub opcje / prywatność lub poufność). Takie działanie powoduje, że internauci tracą korzyści płynące z cookies.

14.2 Adresy IP
14.2.1 Definicja i gromadzenie adresów IP
Adres IP to seria liczb oddzielonych kropkami, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację komputera w Internecie. Plastimea zastrzega sobie prawo do zbierania publicznych adresów IP wszystkich użytkowników Internetu. Zbieranie tego adresu IP odbywa się w sposób anonimowy. Adres IP użytkowników Internetu będzie przechowywany przez okres wymagany przepisami prawa.

14.2.2 Przekazywanie adresów IP
Plastimea przekaże wszystkie dane osobowe dotyczące użytkownika Internetu policji na wniosek sądu lub dowolnej osobie na podstawie decyzji sądu. Adres IP może zostać skojarzony z rzeczywistą tożsamością użytkownika Internetu w przypadku przekazania tej informacji przez dostawcę dostępu do Internetu.

ARTYKUŁ 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORA

15.1 Charakter zobowiązań Plastimei
Plastimea zobowiązuje się dołożyć należytej staranności i dbałości, aby dostarczyć Produkty o jakości zgodnej ze specyfikacją zawartą w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Plastimea ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zobowiązania dotyczące usług objętych niniejszym Regulaminem.

15.2 Siła wyższa - wina Klienta
Plastimea nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej lub winy Klienta, w rozumieniu niniejszego artykułu:

15.2.1 Siła wyższa
Dla celów niniejszych warunków, wszelkie utrudnienia, ograniczenia lub przerwy w świadczeniu Usługi spowodowane pożarem, epidemią, eksplozją, trzęsieniem ziemi, wahaniami przepustowości, awarią leżącą po stronie dostawcy dostępu, awarią sieci transmisyjnych, zawaleniem się instalacji, będą uważane za przypadek siły wyższej, której skutki ponosi Klient, bezprawne lub nieuczciwe wykorzystanie haseł, kodów lub danych uwierzytelniających przekazanych Klientowi, hacking, naruszenie bezpieczeństwa przez administratora lub twórców Strony, powódź, awaria zasilania, wojna, embargo, prawo, nakaz, żądanie lub wymóg jakiegokolwiek rządu, rekwizycja, strajk, bojkot lub inne okoliczności pozostające poza kontrolą Plastimea. W takich okolicznościach Plastimea jest zwolniona z wykonania swoich zobowiązań w zakresie, w jakim jest to utrudnione, ograniczone lub zakłócone.

15.2.2 Usterka Klienta
W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków, za winę Klienta uważa się niewłaściwe korzystanie z Usługi, winę, zaniedbanie, zaniechanie lub zaniechanie ze strony Klienta lub jego pracowników, niestosowanie się do zaleceń podanych przez Plastimea na stronie internetowej, ujawnienie lub bezprawne użycie hasła, kodów i referencji Klienta, jak również podanie błędnych informacji lub brak aktualizacji takich informacji w przestrzeni osobistej Klienta. Wdrożenie jakichkolwiek procesów technicznych, takich jak roboty lub automatyczne żądania, których realizacja byłaby sprzeczna z literą lub duchem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, będzie również uważane za winę Klienta.

15.3 Problemy techniczne - Linki hipertekstowe
W przypadku niemożności dostępu do Serwisu, spowodowanej jakimikolwiek problemami technicznymi, Usługobiorca nie może domagać się odszkodowania ani zadośćuczynienia. Niedostępność jednej lub kilku usług online, nawet przedłużająca się bez ograniczeń czasowych, nie stanowi szkody dla Klientów i nie jest podstawą do przyznania odszkodowania przez Plastimea. Hiperłącza na Stronie mogą prowadzić do innych stron internetowych. Plastimea nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, jeżeli naruszają one obowiązujące przepisy prawa. Plastimea nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku, gdy odwiedzenie którejś z tych stron przez internautę spowoduje powstanie szkody.
Przy obecnym stanie technologii, odwzorowanie reprezentacji Produktów oferowanych do sprzedaży na tej stronie, w szczególności pod względem koloru lub kształtu, może się znacznie różnić w zależności od komputera lub odbiegać od rzeczywistości w zależności od jakości akcesoriów graficznych i ekranu lub rozdzielczości wyświetlacza. Plastimea w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za te różnice i odchylenia.

15.4 Odszkodowania należne od Plastimea
W przypadku braku odmiennych przepisów prawnych lub regulacji, odpowiedzialność Plastimea jest ograniczona do bezpośredniej, osobistej i pewnej straty poniesionej przez Klienta i związanej z daną awarią. Plastimea w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, takie jak, między innymi, utrata danych, uszczerbek handlowy, utrata zamówień, naruszenie wizerunku marki, zakłócenia handlowe oraz utrata zysków lub klientów. Analogicznie i w tych samych granicach, wysokość szkody, za którą Plastimea ponosi odpowiedzialność, w żadnym wypadku nie może przekroczyć ceny zamówionego Produktu.

15.5 Odpowiedzialność Plastimei jako gospodarza


15.5.1 Publikacja danych przez Klientów
Dane publikowane przez Usługobiorcę w Serwisie, a w szczególności wpisy publikowane w katalogu oraz komentarze do Produktów, publikowane są na pełną i całkowitą odpowiedzialność Usługobiorcy. Plastimea nie będzie moderować ani zatwierdzać danych publikowanych przez Klienta.
Usługobiorca oświadcza, że posiada niezbędne prawa i upoważnienia do opublikowania tych danych w Serwisie. Usługobiorca gwarantuje Plastimea, że nie podejmie żadnych działań przeciwko niemu w związku z publikacją tych danych na Stronie, bez względu na podstawę tych działań. W związku z powyższym Klient zobowiązuje się do dobrowolnej interwencji w postępowaniu wszczętym przeciwko Plastimei oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i opłat poniesionych przez Plastimeę z tego tytułu, w tym kosztów obsługi prawnej.

15.5.2 Odpowiedzialność spółki zależnej Plastimea
W tym kontekście Plastimea korzysta ze statusu gospodarza danych opublikowanych przez Klienta, w rozumieniu art. 6-I-2 ustawy z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej. Zgodnie z ust. 3 tego samego artykułu, Plastimea nie ponosi odpowiedzialności cywilnej lub karnej za informacje opublikowane przez Klienta, chyba że od momentu powzięcia informacji o nielegalnej działalności lub informacji Klienta, podjęła niezwłoczne działania w celu usunięcia tych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich.

15.5.3 Moderacja przez Plastimea
Dane publikowane przez Klientów mogą być poddane moderacji a posteriori, przy czym moderacja ta nie stanowi winy Plastimea ani szkody dla Klienta. W celu wdrożenia tej moderacji, każdy Klient proszony jest o kontakt z Plastimea w celu zgłoszenia treści obraźliwych, sprzecznych z porządkiem publicznym, moralnością lub innymi obowiązującymi przepisami prawa.

ARTYKUŁ 16. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość (teksty, obrazy, diagramy, itp.), struktura i oprogramowanie wykorzystywane do obsługi strony są chronione prawem autorskim i prawem baz danych. Jakiekolwiek przedstawienie lub powielanie, w całości lub w części, dokonane bez zgody Plastimea lub jego beneficjentów lub cesjonariuszy stanowi naruszenie ksiąg I i III Kodeksu Własności Intelektualnej i może być podstawą do wszczęcia postępowania sądowego. To samo dotyczy tłumaczenia, adaptacji lub transformacji, aranżacji lub reprodukcji za pomocą jakiejkolwiek sztuki lub procesu.
Informacje publikowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, bez gwarancji dokładności. Plastimea nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości lub błędy zawarte w tych informacjach, które mogą spowodować bezpośrednie lub pośrednie szkody dla użytkownika Internetu.

ARTYKUŁ 17. PRZEPISY OGÓLNE

17.1 Prawo właściwe
Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom prawa belgijskiego.

17.2 Zmiany w niniejszych warunkach ogólnych
Niniejsze ogólne warunki mogą być modyfikowane przez Plastimea w dowolnym czasie. Ogólne warunki handlowe mające zastosowanie do Klienta to te, które obowiązują w dniu jego zamówienia lub jego połączenia z niniejszą stroną, każde nowe połączenie z osobistą przestrzenią oznacza akceptację nowych ogólnych warunków handlowych. Plastimea zobowiązuje się do zachowania wszystkich dotychczasowych Ogólnych Warunków Handlowych i przesłania ich każdemu Klientowi, który zwróci się o ich przesłanie.

17.3 Polubowne rozstrzyganie sporów
Z wyjątkiem przepisów dotyczących porządku publicznego, wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych powinny być przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych skierowane do Plastimea w celu ich polubownego rozstrzygnięcia. Wyraźnie przypomina się, że wnioski o polubowne załatwienie sprawy nie zawieszają biegu terminów na podjęcie działań prawnych.

17.4 Całość
Nieważność jednej z klauzul niniejszej umowy nie pociąga za sobą nieważności pozostałych klauzul umowy lub umowy jako całości, które zachowują swoją pełną skuteczność i zakres. W takim przypadku strony, w możliwym zakresie, zastąpią unieważnione postanowienie ważnym postanowieniem odpowiadającym duchowi i celowi niniejszej Umowy.


17.5 Nieodwołanie

Nieskorzystanie przez Plastimea z praw przysługujących jej na podstawie niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.

Dostawy i zwroty

DOSTAWA :

Paczki są wysyłane w ciągu 48 godzin po otrzymaniu płatności i są dostarczane tak szybko, jak to możliwe przez naszych dostawców logistycznych. Bez względu na to, jaką przesyłkę wybierzesz, podamy Ci link do śledzenia paczki online.

Do Państwa dyspozycji są dwie metody wysyłki:

* Przez Colissimo (we Francji) lub BPost (w Belgii): paczka jest dostarczana przez przewoźnika bezpośrednio do domu, do skrzynki pocztowej, jeśli paczka jest kompatybilna. W razie problemów, w skrzynce pocztowej zostawiamy awizo z informacją o kolejnej dostawie lub adres przechowania paczki w najbliższym Urzędzie Pocztowym. Paczka będzie tam przechowywana przez 8 dni roboczych. Jeśli klient się nie pojawi, paczka zostanie zwrócona do nas. Kosztami wysyłki i zwrotu zostanie obciążony klient.

* W punkcie Mondial Relay: przesyłka jest wysyłana przez Mondial Relay do wybranego przez Państwa punktu. Mondial Relay wyśle do Ciebie powiadomienie e-mailem o dostępności paczki w Punkcie Przekazu. Przesyłka będzie przechowywana przez 8 do 10 dni kalendarzowych. Jeśli klient się nie pojawi, paczka zostanie zwrócona do nas. Kosztami wysyłki i zwrotu zostanie obciążony klient.
Dobrze wiedzieć: od 75 euro zamówienia, Plastimea ma przyjemność zaoferować Państwu koszty wysyłki dla każdej dostawy w punkcie Mondial Relay!

Koszty wysyłki obejmują opakowanie, obsługę i opłatę pocztową. Radzimy grupować zakupy w jednym zamówieniu. Nie możemy grupować dwóch różnych zamówień złożonych osobno, a opłaty za wysyłkę będą dotyczyć każdego z nich. Twoja paczka zostanie wysłana na własne ryzyko, ale szczególną uwagę poświęcamy ochronie delikatnych przedmiotów.

POWRÓT :

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy. Koszty zwrotu i wysyłki będą ponoszone przez tego ostatniego, jak również koszty przetwarzania. Produkt musi być zwrócony do nas w oryginalnym stanie. Artykuły higieniczne, które zostały użyte lub przymierzone, nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Wszelkie widoczne wady lub uszkodzenia przesyłki należy zgłaszać drogą mailową w ciągu 48 godzin od dostawy wraz ze zdjęciem(ami) do celów dowodowych na adres: [email protected]

NIEODEBRANE PACZKI :

Klient ma maksymalnie 3 miesiące na poinformowanie nas o nieotrzymaniu przesyłki. Po upływie tego terminu nie ma możliwości zwrotu pieniędzy lub zwrotu towaru.