Allmänna villkor för försäljning och användning

på webbplatsen www.meanail.com

gäller från och med 01-03-2017

ARTIKEL 1. RÄTTSLIGA MEDDELANDEN

1.1 Utgivare

Du är för närvarande ansluten till webbplatsen www.meanail.com, som publiceras av Plastimea, ett aktiebolag enligt belgisk lag med ett aktiekapital på 150 000 euro, nr 0839 422 855 i Bryssel, registrerat kontor: 112 Rue Saint Denis, BE-1190 Bryssel, momsnummer inom gemenskapen: BE 0839 422 855, publikationsdirektör: Michèle Courville.  För att kontakta oss, gå till vår kontaktsida.

1.2 Värd

Webbplatsen finns hos Ediciel, www.ediciel.com.

1.3 Olagligt innehåll

Alla Internetanvändare kan rapportera innehåll som de anser vara olagligt genom att skicka ett meddelande via vår kontaktsida. En anmälan som är ofullständig eller som inte uppfyller villkoren i artikel 6-1-5 i lagen om förtroende i den digitala ekonomin av den 21 juni 2004 kan inte anses vara giltig. Varje otillbörlig anmälan kan drabba upphovsmannen och kan i synnerhet leda till ett års fängelse och böter på 15 000 euro enligt artikel 6-I-4 i den ovannämnda lagen.

ARTIKEL 2. DEFINITION

"Kund": Varje fysisk eller juridisk person, privat- eller offentligrättslig, som är registrerad på webbplatsen.

"Utgivare": Plastimea i egenskap av utgivare av webbplatsen.

"Internetanvändare": Varje fysisk eller juridisk person, privat- eller offentligrättslig, som ansluter sig till webbplatsen.

"Produkt": Varor eller tjänster som erbjuds av Plastimea på webbplatsen.

"Webbplats": Internetsida som är tillgänglig via webbadressen www.meanail.com, samt undersidor, spegelsidor, portaler och variationer av webbadresser som är relaterade till den.

ARTIKEL 3. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Webbplatsen är fritt tillgänglig för alla Internetanvändare. Genom att surfa på webbplatsen godkänner alla Internetanvändare dessa allmänna villkor. En enkel anslutning till webbplatsen innebär att du accepterar dessa allmänna villkor fullt ut.

När du registrerar dig på webbplatsen bekräftas detta godkännande genom att du kryssar i rutan som motsvarar följande mening: "Jag bekräftar att jag har läst och godkänt de allmänna villkoren". Internetanvändaren bekräftar att han/hon har förstått dem till fullo och accepterar dem utan begränsningar. Hälsovårdspersonalens godkännande av de allmänna villkoren innebär också att de godkänner stadgan för Meanail.

Att kryssa i den ovannämnda rutan ska anses ha samma värde som en handskriven underskrift av kunden. Internetanvändaren erkänner värdet av bevis för Meanails automatiska registreringssystem och avsäger sig rätten att bestrida dem i händelse av en tvist, om han/hon inte kan bevisa motsatsen.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på förbindelserna mellan parterna och utesluter alla andra villkor, särskilt kundens villkor.

För att acceptera dessa allmänna villkor förutsätts att Internetanvändaren har den nödvändiga juridiska kapaciteten för att göra detta, eller om så inte är fallet, att han/hon har tillstånd av en förmyndare eller kurator om han/hon är omyndig, av sin lagliga företrädare om han/hon är minderårig eller att han/hon har ett mandat om han/hon agerar på en juridisk persons vägnar.

ARTIKEL 4. WEBBPLATSENS SYFTE

Webbplatsen är en estetisk plattform vars syfte är att marknadsföra produkter via postorder.

ARTIKEL 5. BESTÄLLNING AV PRODUKTER

5.1 Beställning

För att göra en beställning kan Internetanvändaren välja en eller flera produkter och lägga dem i sin korg. Tillgängligheten av produkter anges på webbplatsen i beskrivningen av varje produkt. När beställningen är slutförd kan du komma åt din varukorg genom att klicka på knappen som är avsedd för detta ändamål.

5.2 Validering av beställningen av Internetanvändaren

När Internetanvändaren tittar i sin varukorg kan han eller hon kontrollera antalet och arten av de produkter som han eller hon har valt och kan kontrollera priset per enhet och det totala priset. De kommer att kunna ta bort en eller flera produkter från sin korg.

Om de är nöjda med sin beställning kan de bekräfta den. De kommer då att få tillgång till ett formulär där de antingen kan ange sina anslutningsidentifierare om de redan har dem, eller registrera sig på webbplatsen genom att fylla i registreringsformuläret med sina personuppgifter.

5.3 Betalning av kunden

När de är anslutna eller efter att de har fyllt i registreringsformuläret uppmanas kunderna att kontrollera eller ändra sina leverans- och faktureringsuppgifter, och sedan uppmanas de att göra sin betalning genom att omdirigeras till det säkra betalningsgräns snittet.

5.4 Beställningsbekräftelse från Plastimea

När betalningen har mottagits av Plastimea förbinder sig Plastimea att bekräfta mottagandet av betalningen till kunden på elektronisk väg inom högst 24 timmar. Inom samma tidsperiod åtar sig Plastimea att skicka kunden ett e-postmeddelande med en sammanfattning av beställningen och en bekräftelse på dess behandling, inklusive all relaterad information.

ARTIKEL 6. PRISER - BETALNING

6.1 Priser

De priser som gäller är de som visas på webbplatsen den dag då beställningen görs. Dessa priser kan ändras när som helst av Plastimea. De priser som visas är endast giltiga på beställningsdagen och gäller inte för framtiden.

De priser som anges på webbplatsen är i euro, inklusive alla skatter, men exklusive leveranskostnader.

6.2 Betalningssätt

Kunden kan betala med kreditkort. Betalningar med bankkort sker genom säkra transaktioner som tillhandahålls av ING.

Plastimea har inte tillgång till några uppgifter om kundens betalningsmetoder. Betalningen sker direkt till banken.

6.3 Fakturering

Plastimea ska skicka eller göra en elektronisk faktura tillgänglig för kunden efter varje betalning. Kunden samtycker uttryckligen till att ta emot fakturorna elektroniskt.

ARTIKEL 8. KONSUMENTRÄTTIGHETER

8.1 Kundtjänst

Kundtjänsten på webbplatsen är tillgänglig när som helst via vår kontaktsida eller via e-post på : Plastimea, Rue Saint Denis, 112, 1190 Bryssel. Plastimea åtar sig att göra sitt yttersta för att ge ett svar inom 48-72 arbetstimmar och kan vid behov kontakta dig per telefon. 

8.2 Ångerrätt

För privatpersoner: I enlighet med gällande lagstiftning har konsumenten Kunden en tidsfrist på fjorton dagar för att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sina skäl eller betala några straffavgifter, men de initiala returkostnaderna ska alltid betalas av konsumenten. Konsumenten får avstå från denna tidsfrist om han eller hon inte har möjlighet att resa och samtidigt behöver en omedelbar tjänst som är nödvändig för hans eller hennes levnadsförhållanden. I detta fall kan konsumenten fortfarande utöva sin ångerrätt utan att behöva ange något skäl eller betala någon straffavgift, men de ursprungliga leverans- och returkostnaderna ska alltid bäras av konsumenten.

Den tidsfrist som avses i föregående stycke ska löpa från och med dagen för mottagandet av varorna eller från och med den dag då erbjudandet om tjänster accepteras. Om 14-dagars fristen löper ut på en lördag, söndag eller helgdag förlängs den till nästa arbetsdag.

Om ångerrätten utövas ska näringsidkaren ersätta konsumenten för alla betalda belopp så snart som möjligt och senast trettio dagar efter den dag då ångerrätten utövades. Efter denna period ska det förfallna beloppet automatiskt löpa med ränta enligt gällande lagstadgad räntesats. Återbetalningen ska ske med vilket betalningsmedel som helst. På förslag av näringsidkaren kan dock den konsument som har utnyttjat sin ångerrätt välja en annan återbetalningsmetod.

Ångerrätten får inte utövas för avtal om tillhandahållande av tjänster om utförandet har påbörjats före utgången av fjortondagars perioden. Ångerrätten gäller inte om konsumenten uppenbarligen har förbrukat, skadat eller förlorat varan eller om tjänsten redan har utförts, även delvis. För yrkesutövare: 

I enlighet med bestämmelserna i artikel L. 121-22 i konsumentlagen gäller ångerrätten inte vid försäljning när den är direkt kopplad till verksamhet som bedrivs inom ramen för ett yrke.

8.3 Uppsägning av avtalet på konsumentens initiativ

Konsumenten kan säga upp avtalet med Plastimea genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis om leveransdatumet för varorna eller utförandet av tjänsten överskrids med mer än fjorton dagar. Konsumenten ska då få tillbaka de belopp som han eller hon har betalat för beställningen.

Denna klausul är inte avsedd att tillämpas om leveransförseningen beror på force majeure. I ett sådant fall förbinder sig konsumenten att inte vidta några rättsliga åtgärder mot Plastimea och avstår från rätten att häva försäljningen i enlighet med denna artikel.

8.4 Rättslig garanti

Icke-konsumenter har sex månader på sig att begära utbyte eller återbetalning av en ny produkt som köpts på webbplatsen om produkten är defekt, räknat från mottagningsdatumet.

Konsumentkunder har en period på två år från mottagandet av den nämnda produkten för att begära utbyte eller återbetalning, i händelse av att den levererade produkten inte överensstämmer, i den mening som avses i artikel L. 211-5 i konsumentlagen.

För att utöva en av dessa rättigheter är det upp till kunden att returnera produkten till Plastimeas huvudkontor, tillsammans med ett förklarande brev med begäran om byte eller återbetalning. Kostnaden för att returnera produkten kommer då att återbetalas till kunden via banköverföring inom högst trettio dagar.

ARTIKEL 9. PERSONLIGA UTRYMMEN

9.1 Skapande av det personliga utrymmet

Skapandet av ett personligt utrymme är en förutsättning för att en Internetanvändare ska kunna göra en beställning på webbplatsen. För detta ändamål kommer Internetanvändaren att uppmanas att lämna en viss mängd personlig information. En del av denna information anses viktig för att skapa det personliga utrymmet. Om en Internetanvändare vägrar att lämna sådan information förhindrar detta skapandet av det personliga utrymmet och därmed också bekräftelsen av beställningen.

När du skapar ett personligt utrymme uppmanas internetanvändaren att välja ett lösenord. Lösenordet garanterar att informationen i det personliga utrymmet är konfidentiell. Internetanvändaren får därför inte överföra eller kommunicera den till tredje part. Plastimea kan inte hållas ansvarigt för obehörig åtkomst till en Internetanvändares personliga utrymme.

Kunden förbinder sig att regelbundet kontrollera de uppgifter som rör honom/henne och att göra nödvändiga uppdateringar och ändringar online från sitt personliga utrymme.

9.2 Innehållet i det personliga utrymmet

Det personliga utrymmet gör det möjligt för kunden att konsultera och följa alla sina beställningar som gjorts på webbplatsen.

Sidorna om det personliga utrymmet kan skrivas ut fritt av innehavaren av kontot i fråga, men utgör inte bevis som kan godkännas av en domstol. De är endast till information och syftar till att säkerställa en effektiv hantering av kundens beställningar.

Plastimea förbinder sig att på ett säkert sätt förvara alla avtalsdelar som måste bevaras enligt lag eller gällande bestämmelser.

9.3 Kundbidrag

Kunder erbjuds möjligheten att bidra till innehållet på webbplatsen genom att publicera kommentarer om sin användning av produkterna. Kommentarerna ska göras på franska.

Genom att klicka på fliken "Validera", för att publicera sin kommentar, ger kunden en icke-exklusiv upphovsrätts licens utan kostnad till redaktören för den nämnda kommentaren. Kunden ger redaktören tillstånd att helt eller delvis förmedla sin kommentar på webbplatsen, i redaktörens nyhetsbrev och på redaktörens partners webbplatser till allmänheten på nätet. Kunden tillåter redaktören att återge hans kommentar för att kommunicera den till allmänheten på nätet och för att skapa kommunikations- och reklammaterial för webbplatsen. Kunden ger redaktören tillstånd att översätta sin kommentar till vilket språk som helst för att kunna förmedla den till allmänheten på nätet och att återge den i sitt kommersiella material och reklammaterial. Rätten till anpassning omfattar också rätten att göra de tekniska ändringar som krävs för att utnyttja kommentaren i andra format. Denna licens beviljas för kommersiell och reklam mässig användning. Det beviljas för hela rättigheternas giltighetstid, för utnyttjande i Frankrike och utomlands.

Kunden förklarar att han/hon har den immateriella äganderätten och de tillstånd som krävs för att publicera sin kommentar. Kunden samtycker till att på begäran av redaktören ingripa i alla förfaranden som inleds mot denne på grund av hans kommentar och att garantera alla kostnader och domar som utdömts mot honom till följd av detta, inklusive alla rättegångskostnader.

9.4 Radering av det personliga utrymmet

Plastimea förbehåller sig rätten att radera kontot för en kund som bryter mot dessa allmänna villkor, särskilt om kunden lämnar felaktig, ofullständig, vilseledande eller bedräglig information, samt om kundens personliga utrymme har varit inaktivt i minst ett år. En sådan radering ska inte utgöra ett fel av Plastimea eller en skada för den uteslutna kunden, som inte ska ha rätt att kräva någon ersättning till följd av detta.

Denna uteslutning påverkar inte Plastimeas möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot kunden när fakta motiverar det.

ARTIKEL 10. LEVERANS

10.1 Leveranskostnader

Leveranskostnaderna eller tillhandahållandet kommer under alla omständigheter att meddelas kunden innan betalning sker.

De leveranskostnader som anges på webbplatsen är i euro, inklusive alla skatter.

10.2 Leveranstid

Beställningar skickas inom 2 arbetsdagar efter att Plastimea har mottagit full betalning. Din beställning levereras sedan inom 2 till 6 arbetsdagar, antingen till ett utlämningsställe eller till ditt hem (via Colissimo i Frankrike och BPost i Belgien).

Vissa produkter eller vissa beställningsvolymer kan dock motivera en leveranstid på mer än 6 arbetsdagar. Detta kommer uttryckligen att nämnas för kunden när beställningen godkänns.

10.3 Skadat paket

Om ett paket levereras med uppenbara och synliga skador är det upp till kunden att vägra att ta emot paketet för att kunna dra nytta av transportörens garanti. Kunden måste också informera säljaren (med foto) utan dröjsmål, så att ett nytt paket kan förberedas och skickas till honom när han eller hon har mottagit det skadade paketet. I sådana fall gäller inte längre de leveranstider som anges ovan i dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 11. UTGIVARENS NYHETSBREV

Genom att kryssa i rutan för detta ändamål eller genom att uttryckligen samtycka till detta godkänner Internetanvändaren att Plastimea får skicka ett nyhetsbrev till honom eller henne, med en frekvens och i en form som Plastimea själv bestämmer, som kan innehålla information om verksamheten.

När internetanvändaren kryssar i rutan för detta ändamål godkänner han/hon att få kommersiella erbjudanden från Plastimea om produkter och tjänster som liknar dem som presenteras på webbplatsen. Prenumeranter kan avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att klicka på den länk som finns för detta ändamål i varje nyhetsbrev.

ARTIKEL 12. NYHETSBREV FRÅN SAMARBETSPARTNERNA

Den kund som har accepterat att personuppgifter (och i synnerhet hans e-postadress) överförs till tredje part som är partner till webbplatsen kan få ta emot nyhetsbrev från dessa partners, oavsett om det är kommersiellt eller inte, med de frekvenser och i de former som dessa partners bestämmer.

Kunden har möjlighet att när som helst avsluta sin prenumeration genom att klicka på den länk som finns i varje nyhetsbrev som utfärdas av de nämnda partnerna. I annat fall kan kunden avsluta sin prenumeration genom att direkt kontakta avsändaren/avsändarna av nyhetsbreven.

Plastimea ansvarar inte för innehållet, uppgifterna eller formen i de nyhetsbrev som sänds av nämnda partner, oavsett vilken skada kunden lider. Eventuella klagomål måste göras direkt till den partner som har utfärdat nyhetsbrevet.

ARTIKEL 13. DATABEHANDLING OCH FRIHETER

13.1 CNIL-försäkran - Personuppgiftsansvarig

Plastimeas fil med personuppgifter om Internetanvändare och kunder har anmälts till CNIL och registrerats under nummer 1570965 v 0. Den person som ansvarar för behandlingen är Michèle Courville, vars adress är Plastimeas registrerade kontor.

13.2 Uppgifts lämnandet är frivilligt

Internetanvändare kan fritt lämna personlig information om sig själva. Det är inte nödvändigt att lämna personuppgifter för att kunna surfa på webbplatsen. 

13.3 Obligatoriskt tillhandahållande av uppgifter för registrering

Registrering på denna webbplats kräver dock att Plastimea samlar in en viss mängd personlig information om Internetanvändare. Internetanvändare som inte vill lämna de uppgifter som krävs för registrering kommer inte att kunna göra en beställning på denna webbplats.

13.4 Respektera syftet med insamlingen av personuppgifter.

De insamlade personuppgifterna är föremål för databehandling och är uteslutande reserverade för Plastimea. De insamlade uppgifterna är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna administreras korrekt och för att Plastimea ska kunna uppfylla sina avtalsförpliktelser. Plastimea behåller dessa uppgifter endast i denna egenskap. Plastimea förbinder sig att inte använda dem för något annat ändamål eller att lämna dem vidare till tredje part, utom med kundernas uttryckliga samtycke eller i de fall som föreskrivs i lag. De insamlade personuppgifterna kommer inte att överföras till utlandet.

13.5 Rätt till tillgång, rättelse och invändning

Uppgifterna om alla Kunder som registrerats på denna webbplats sparas i ett år, vilket är en rimlig period som är nödvändig för att kunna administrera webbplatsen på ett korrekt sätt och för normal användning av uppgifterna. Uppgifterna förvaras på ett säkert sätt, enligt gällande tekniska metoder, i enlighet med bestämmelserna i data skyddslagen av den 6 januari 1978.

I enlighet med detta har kunderna rätt att motsätta sig, ifrågasätta, få tillgång till och korrigera de uppgifter som de har lämnat. För att göra detta kan de göra en begäran till Plastimea via vår kontaktsida eller per post till Plastimeas huvudkontor på 112 Rue Saint Denis, BE-1190 Bryssel.

ARTIKEL 14. COOKIES OCH IP-ADRESSER FÖR INTERNETANVÄNDARE

14.1 Cookies

14.1.1 Syftet med att ställa in cookies

För att alla Internetanvändare ska kunna optimera sitt surfande på den här webbplatsen och för att förbättra de olika gränssnittens och applikationernas funktion kan Plastimea installera en cookie på Internetanvändarens dator.

14.1.2 Syftet med cookies

Cookies gör det möjligt att lagra information om surfning på webbplatsen (datum, sida, tid) och uppgifter som Internetanvändaren anger under sitt besök (sökningar, inloggning, e-post, lösenord). Dessa cookies är avsedda att lagras på internetanvändarens dator under en varierande period på upp till ett år och kan läsas och användas av Plastimea vid ett senare besök av internetanvändaren på denna webbplats. 

14.1.3 Internetanvändarens rätt att motsätta sig installation av cookies.

Internetanvändaren har möjlighet att blockera, ändra lagringstiden eller radera dessa cookies via gränssnittet i sin webbläsare (i allmänhet: verktyg eller alternativ / sekretess eller konfidentialitet). I sådana fall kommer navigeringen på webbplatsen inte att optimeras. Om den systematiska inaktiveringen av cookies i Internetanvändarens webbläsare hindrar honom eller henne från att använda vissa tjänster, ska denna funktionsstörning inte på något sätt utgöra en skada för kunden, som inte har rätt att kräva någon ersättning till följd av detta.

14.1.4 Radera implanterade cookies

Internetanvändare har också möjlighet att radera de cookies som installerats på deras dator genom att gå till den meny i webbläsaren som är avsedd för detta ändamål (i allmänhet, verktyg eller alternativ / sekretess eller konfidentialitet). En sådan åtgärd leder till att Internetanvändarna går miste om de fördelar som cookies ger.

14.2 IP-adresser

14.2.1 Definition och insamling av IP-adresser

IP-adressen är en serie siffror separerade med punkter som gör det möjligt att unikt identifiera en dator på Internet. Plastimea förbehåller sig rätten att samla in den offentliga IP-adressen för alla Internetanvändare. Insamlingen av denna IP-adress sker anonymt. Internetanvändarnas IP-adresser sparas under den period som krävs enligt lag.

14.2.2 Kommunikation av IP-adresser

Plastimea ska lämna ut alla personuppgifter om en Internetanvändare till polisen på rättslig begäran eller till någon annan person på grundval av ett rättsligt beslut. IP-adressen kan matchas med Internetanvändarens faktiska identitet om en Internetleverantör meddelar denna information.


ARTIKEL 15. UTGIVARENS ANSVAR

15.1 Karaktär av Plastimeas skyldigheter

Plastimea åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder för att leverera produkter av en kvalitet som överensstämmer med specifikationerna i dessa allmänna villkor. Plastimea är endast ansvarig för en skyldighet att tillhandahålla medel för de tjänster som omfattas av dessa villkor.

15.2 Force majeure - kundens fel

Plastimea är inte ansvarigt i händelse av force majeure eller kundens fel, enligt definitionen i denna artikel:

15.2.1 Force majeure

Vid tillämpningen av dessa villkor ska alla hinder, begränsningar eller avbrott i tjänsten på grund av brand, epidemier, explosioner, jordbävningar, variationer i bandbredd, fel som kan tillskrivas accessleverantören, fel i överföringsnäten, kollaps av installationer, betraktas som force majeure som kan drabba kunden, Olaglig eller bedräglig användning av lösenord, koder eller referenser som tillhandahållits kunden, hackning, säkerhetsöverträdelse av webbplatsens värd eller utvecklare, översvämning, strömavbrott, krig, embargo, lag, föreläggande, krav eller krav från någon myndighet, rekvisition, strejk, bojkott eller andra omständigheter som ligger utanför Plastimeas rimliga kontroll. Under sådana omständigheter ska Plastimea befrias från att fullgöra sina skyldigheter i den utsträckning som hindret, begränsningen eller avbrottet omfattar.

15.2.2 Kundens fel

Vid tillämpningen av dessa allmänna villkor ska missbruk av tjänsten, fel, försummelse, försummelse eller underlåtenhet från kundens eller dess anställdas sida, underlåtenhet att följa de råd som Plastimea ger på sin webbplats, avslöjande eller olaglig användning av kundens lösenord, koder och referenser, samt tillhandahållande av felaktig information eller underlåtenhet att uppdatera sådan information i kundens personliga utrymme, anses vara kundens fel. Om en teknisk process, t.ex. robotar eller automatiska förfrågningar, används som strider mot andan eller bokstaven i dessa allmänna försäljningsvillkor, ska detta också betraktas som ett fel av kunden.

15.3 Tekniska problem - Hypertext länkar

Om det är omöjligt att få tillgång till webbplatsen på grund av tekniska problem av något slag kan kunden inte göra anspråk på skadestånd eller ersättning. Om en eller flera onlinetjänster inte är tillgängliga, även om de är långvariga och utan tidsbegränsning, ska detta inte utgöra en skada för kunderna och ska inte leda till att Plastimea beviljar skadestånd. Hyperlänkarna på webbplatsen kan leda till andra webbplatser. Plastimea ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser om det strider mot gällande lagar. Plastimea kan inte heller hållas ansvarigt om Internetanvändarens besök på någon av dessa webbplatser orsakar skada.

Med dagens teknik kan återgivningen av de produkter som erbjuds till försäljning på denna webbplats, särskilt när det gäller färg och form, variera avsevärt från en dator till en annan eller skilja sig från verkligheten beroende på kvaliteten på de grafiska tillbehören och skärmen eller skärmens upplösning. Plastimea kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för dessa variationer och skillnader.

15.4 Skadestånd till Plastimea

I avsaknad av lag- eller myndighetsbestämmelser som säger något annat är Plastimeas ansvar begränsat till den direkta, personliga och säkra skada som kunden lidit och som är kopplad till felet i fråga. Plastimea är under inga omständigheter ansvarig för indirekta skador såsom, men inte begränsat till, förlust av data, kommersiell skada, förlust av beställningar, skada på varumärkesbilden, kommersiella störningar och förlust av vinst eller kunder. På samma sätt och inom samma gränser får det skadeståndsbelopp för vilket Plastimea är ansvarigt under inga omständigheter överstiga priset på den beställda produkten.

15.5 Plastimeas ansvar som värd

15.5.1 Kundernas publicering av uppgifter

De uppgifter som kunden publicerar på webbplatsen, särskilt de poster som publiceras i katalogen och kommentarerna till produkterna, publiceras på kundens fulla och fullständiga ansvar. Plastimea kommer inte att moderera eller validera de uppgifter som publiceras av kunden.

Kunden förklarar att han/hon har de nödvändiga rättigheterna och auktorisationerna för att publicera dessa uppgifter på webbplatsen. Kunden garanterar Plastimea mot alla åtgärder som vidtas mot den på grund av att dessa uppgifter publiceras på webbplatsen, oavsett vad som ligger till grund för dessa åtgärder. Kunden förbinder sig därför att frivilligt ingripa i alla förfaranden som inleds mot Plastimea och att betala alla kostnader, utgifter och avgifter av alla slag som Plastimea ådrar sig till följd av detta, inklusive eventuella advokatkostnader.

15.5.2 Plastimeas dotterbolags ansvar

I detta sammanhang ska Plastimea ha status som värd för de uppgifter som kunden publicerar, i enlighet med artikel 6-I-2 i lagen om förtroende för den digitala ekonomin av den 21 juni 2004. I enlighet med punkt 3 i samma artikel ska Plastimea inte hållas civil- eller straffrättsligt ansvarigt för information som publicerats av en kund, såvida inte Plastimea, från den tidpunkt då företaget fick kännedom om kundens olagliga verksamhet eller information, omedelbart agerade för att ta bort denna information eller omöjliggöra åtkomst.

15.5.3 Moderation av Plastimea

De uppgifter som publiceras av kunderna kan komma att ändras i efterhand, utan att detta innebär ett fel för Plastimea eller en skada för kunden. För att genomföra denna moderering uppmanas alla kunder att kontakta Plastimea för att rapportera innehåll som är kränkande, strider mot allmän ordning, moral eller andra gällande lagar och bestämmelser.

ARTIKEL 16. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet (texter, bilder, diagram etc.), strukturen och programvaran som används för att driva webbplatsen är skyddade av upphovsrätt och databaslagstiftning. Varje representation eller reproduktion, helt eller delvis, som görs utan samtycke från Plastimea eller dess förmånstagare eller rättsinnehavare utgör en överträdelse av bok I och III i lagen om immateriella rättigheter och kan leda till rättsliga åtgärder. Detsamma gäller översättning, anpassning eller omvandling, arrangemang eller reproduktion genom någon form av konst eller process.

Den information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte, utan någon garanti för att den är korrekt. Plastimea kan inte hållas ansvarig för utelämnanden, felaktigheter eller fel i denna information som kan orsaka direkt eller indirekt skada för Internetanvändaren.

ARTIKEL 17. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

17.1 Tillämplig lag

Dessa allmänna villkor omfattas av belgisk lag.

17.2 Ändringar av dessa allmänna villkor

Dessa allmänna villkor kan när som helst ändras av Plastimea. De allmänna villkor som gäller för kunden är de som är i kraft den dag då kunden beställer eller ansluter sig till denna webbplats, och varje ny anslutning till det personliga utrymmet innebär att de nya allmänna villkoren accepteras. Plastimea förbinder sig att behålla alla tidigare allmänna villkor och att skicka dem till alla kunder som begär dem.

17.3 Förmånlig lösning av tvister

Med undantag för bestämmelser om allmän ordning ska alla tvister som kan uppstå i samband med genomförandet av dessa allmänna villkor lämnas in till Plastimea för en uppgörelse i godo innan några rättsliga åtgärder vidtas. Det erinras uttryckligen om att en begäran om en uppgörelse i godo inte upphäver tidsfristerna för rättsliga åtgärder.

17.4 Hela beloppet

Om en klausul i detta avtal är ogiltig ska detta inte medföra att övriga klausuler i avtalet eller avtalet i sin helhet blir ogiltiga, utan de ska behålla sin fulla verkan och räckvidd. I ett sådant fall ska parterna i möjligaste mån ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig bestämmelse som motsvarar andan och syftet med detta avtal.

17.5 Icke-avstående

Plastimeas underlåtenhet att utöva sina rättigheter enligt detta ska under inga omständigheter tolkas som ett avstående från dessa rättigheter.

Leverans och returer

Leverans: 

Paketen skickas inom 48 timmar efter mottagandet av betalningen och levereras så snart som möjligt av våra logistik leverantörer. Oavsett vilket val du gör kommer vi att ge dig en länk för att spåra ditt paket 

Två fraktmetoder är tillgängliga: 

  • Med Colissimo (i Frankrike) eller BPost (i Belgien): paketet levereras av transportföretaget direkt till ditt hem, i din brevlåda om paketet är kompatibelt. Om det uppstår problem lämnas ett meddelande i din brevlåda med information om nästa leverans eller om paketets förvaringsadress på närmaste postkontor. Paketet förvaras där i 8 arbetsdagar. Om kunden inte dyker upp, returneras paketet till oss. Frakt- och returkostnaderna debiteras kunden.
  • På ett Mondial Relay-center: paketet skickas med Mondial Relay till den plats du väljer.  Mondial Relay kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig för att informera dig om paketets tillgänglighet på Relay Point. Paketet förvaras i 8-10 kalenderdagar. Om kunden inte dyker upp, returneras paketet till oss. Frakt- och returkostnaderna debiteras kunden.

    Bra att veta: från 75 euro i beställning har Plastimea nöjet att erbjuda dig fraktkostnaderna för alla leveranser i Mondial Relay point!

I fraktkostnaderna ingår hantering och förpackning samt portokostnader. Vi rekommenderar att du grupperar dina varor i en enda beställning. Vi kan inte gruppera två olika beställningar som görs separat, och fraktkostnaderna kommer att gälla för var och en av dem. Ditt paket skickas på egen risk, men vi är särskilt noga med att skydda ömtåliga föremål.

RETUR: 

Kunden har en ångerrätt på 14 kalenderdagar efter leveransen. Kunden betalar retur- och fraktkostnaderna samt behandlingskostnaderna. Produkten måste returneras till oss i ursprungligt skick. 

Eventuella synliga fel eller skador på paketet måste anmälas via e-post inom 48 timmar efter leverans, tillsammans med foton som bevis, till följande adress: [email protected]

PAKET SOM INTE BEGÄRTS UT :

Kunden har högst tre månader på sig att meddela oss om att paketet inte har mottagits. Efter denna period kan ingen återbetalning eller återlämning av varorna ske.