Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden
van de website www.meanail.com

van toepassing vanaf 1/1/2016

ARTIKEL 1. WETTELIJKE MEDEDELINGEN

1.1 Uitgever
U bent momenteel verbonden met de website www.meanail.com, gepubliceerd door Plastimea, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, maatschappelijk kapitaal: 150.000 euro, Handels- en Vennootschapsregister van Brussel: nr. 0839 422 855, maatschappelijke zetel: Sint-Denisstraat 112, BE-1190 Brussel, Intracommunautair BTW-nummer: BE 0839 422 855, Directeur van de publicatie: Michèle Courville.  Om contact met ons op te nemen, ga naar onze contactpagina.

1.2 Hosting
De Site wordt gehost door Ediciel, www.ediciel.com.

1.3 Illegale inhoud
Elke internetgebruiker kan inhoud die hij of zij illegaal acht melden door een bericht te sturen via onze contactpagina. Een kennisgeving die onvolledig is of niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 6-1-5 van de wet betreffende het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004, wordt niet als geldig beschouwd. Elke onrechtmatige kennisgeving kan de auteur ervan aansprakelijk stellen en kan met name worden bestraft met een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 15.000 euro overeenkomstig artikel 6-I-4 van bovengenoemde wet.

ARTIKEL 2. DEFINITIE

"Klant": Elke persoon, natuurlijk of rechtspersoon, van privaat of publiek recht, ingeschreven op de Site.
"Uitgever": Menail / Plastimea in haar hoedanigheid van uitgever van de Site.
"Internetgebruiker": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk, die verbinding maakt met de Site.
"Product": Goederen of diensten aangeboden door Meanail op de Site.
"Site": internetsite die toegankelijk is via de URL www.meanail.com, alsmede subsites, mirrorsites, portals en variaties van URL's die ermee verband houden.

ARTIKEL 3. TOEPASSINGSGEBIED

De Site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. Het surfen op de Site impliceert de aanvaarding door elke internetgebruiker van deze algemene voorwaarden. De loutere verbinding met de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Bij de inschrijving op de Site wordt deze aanvaarding bevestigd door het aankruisen van het vakje dat overeenstemt met de volgende zin: "Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden". De internetgebruiker erkent deze volledig te hebben begrepen en zonder beperkingen te aanvaarden. Aanvaarding door Health Professionals van de algemene voorwaarden houdt tevens aanvaarding in van het Meanail charter.
Het aankruisen van bovenvermeld vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening door de Klant. De internetgebruiker erkent de waarde van de automatische registratiesystemen van Meanail als bewijs en, tenzij hij/zij het tegendeel kan bewijzen, doet hij/zij afstand van het recht om deze te betwisten in geval van een geschil.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die van de Klant.
Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat de internetgebruiker handelingsbekwaam is of, bij gebreke daarvan, dat hij toestemming heeft van een voogd of curator indien hij handelingsonbekwaam is, van zijn wettelijke vertegenwoordiger indien hij minderjarig is, of dat hij in het bezit is van een volmacht indien hij handelt namens een rechtspersoon.


ARTIKEL 4. DOEL VAN DE SITE

De Site is een esthetisch platform met als doel de marketing van Producten via postorder.

ARTIKEL 5. BESTELLEN VAN PRODUCTEN

5.1 Bestellen
Om een bestelling te plaatsen, kunnen internetgebruikers een of meer producten selecteren en deze aan hun winkelmandje toevoegen. De beschikbaarheid van producten wordt aangegeven op de site, in de beschrijving van elk artikel. Wanneer hun bestelling is voltooid, kunnen zij toegang krijgen tot hun winkelmandje door op de daarvoor bestemde knop te klikken.

5.2 Validatie van de bestelling door de internetgebruiker
Bij het raadplegen van het winkelmandje kan de internetgebruiker het aantal en de aard van de door hem gekozen producten controleren en de prijs per eenheid en de totale prijs ervan verifiëren. Zij zullen één of meer Producten uit hun mandje kunnen verwijderen.
Als ze tevreden zijn met hun bestelling, kunnen ze die valideren. Zij krijgen dan toegang tot een formulier waarop zij ofwel hun verbindingsidentificatoren kunnen invullen indien zij die reeds hebben, ofwel zich op de Site kunnen registreren door het registratieformulier in te vullen met hun persoonlijke informatie.

5.3 Betaling door de Klant
Zodra zij zijn aangesloten of nadat zij het registratieformulier volledig hebben ingevuld, zullen de klanten worden uitgenodigd om hun leverings- en factureringsgegevens te controleren of te wijzigen, en zullen zij vervolgens worden uitgenodigd om hun betaling te verrichten door te worden doorverwezen naar de beveiligde betalingsinterface.

5.4 Bevestiging van de bestelling door de Meanail
Zodra de betaling door de Meanail is ontvangen, verbindt deze zich ertoe de ontvangst van de bestelling binnen een termijn van maximaal 24 uur langs elektronische weg aan de Klant te bevestigen. Binnen dezelfde termijn verplichten de Meanail zich ertoe de Klant een elektronische post te sturen waarin de bestelling wordt samengevat en de verwerking ervan wordt bevestigd, met inbegrip van alle bijbehorende informatie.

ARTIKEL 6. PRIJZEN - BETALING

6.1 Prijzen
De toepasselijke prijzen zijn deze die op de Site worden weergegeven op de dag van de bestelling. Deze prijzen kunnen te allen tijde door Meanail worden gewijzigd. De weergegeven prijzen zijn alleen geldig op de dag van de bestelling en gelden niet voor de toekomst.
De op de site vermelde prijzen zijn in euro, alle belastingen inbegrepen, exclusief leveringskosten.

6.2 Wijze van betaling
De Klant kan met een kredietkaart betalen. Betalingen met bankkaart gebeuren via beveiligde transacties die door ING worden aangeboden.
In het kader van betalingen per kredietkaart hebben de Meanail geen toegang tot gegevens betreffende het betaalmiddel van de Klant. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de bankinstelling.

6.3 Facturering
Meanail zal na elke betaling een elektronische factuur sturen naar of ter beschikking stellen van de Klant. De Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in de facturen elektronisch te ontvangen.

ARTIKEL 7. CONSUMENTENRECHTEN

7.1 Klantendienst
De klantendienst van de Site is te allen tijde bereikbaar via onze contactpagina of per post op Meanail, Sint-Denisstraat, 112, 1190 Brussel. Meanail verbindt zich ertoe haar uiterste best te doen om u binnen 48 tot 72 werkuren een antwoord te bezorgen en kan indien nodig telefonisch contact met u opnemen.

7.2 Herroepingsrecht
Voor individuen:

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt de consument over een termijn van veertien volle dagen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes, maar de oorspronkelijke kosten van terugzending zijn altijd ten laste van de consument. De consument kan van deze termijn afwijken indien hij niet in staat is zich te verplaatsen en tegelijkertijd een beroep moet doen op een onmiddellijke dienst die noodzakelijk is voor zijn levensomstandigheden. In dat geval zou hij nog steeds gebruik kunnen maken van zijn herroepingsrecht zonder opgave van redenen of betaling van een boete, maar de oorspronkelijke leverings- en retourkosten zijn altijd ten laste van de consument.

De in de vorige alinea bedoelde termijn gaat in op de datum van ontvangst van de goederen of aanvaarding van het aanbod van diensten. Wanneer de termijn van veertien dagen verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, betaalt de handelaar de consument zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig dagen na de datum waarop dit recht is uitgeoefend, alle betaalde bedragen terug. Na het verstrijken van deze termijn is het verschuldigde bedrag van rechtswege rentedragend tegen de geldende wettelijke rentevoet. Deze terugbetaling geschiedt op om het even welke wijze. Op voorstel van de handelaar kan de consument die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, evenwel kiezen voor een andere wijze van terugbetaling.
Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de verrichting van diensten waarvan de uitvoering is begonnen vóór het einde van de termijn van veertien dagen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de consument de goederen kennelijk heeft verbruikt, beschadigd of verloren, of indien de dienst reeds, zelfs gedeeltelijk, is verricht. Hygiëneartikelen die zijn gebruikt en/of verbruikt, zelfs gedeeltelijk, worden niet teruggenomen of geruild.

Voor professionals:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 121-22 van het Wetboek van Consumentenrecht is het herroepingsrecht niet van toepassing op verkopen wanneer deze rechtstreeks verband houden met activiteiten die in het kader van een beroep worden verricht.

7.3 Annulering van de overeenkomst op initiatief van de consument
De consument kan het met Meanaila gesloten contract per aangetekende brief met ontvangstbewijs opzeggen indien de datum van levering van de goederen of uitvoering van de dienst meer dan veertien dagen bedraagt. De consument krijgt dan de bedragen terugbetaald die hij op het moment van de bestelling heeft gemaakt.

Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging in de levering te wijten is aan een geval van overmacht. In dat geval verbindt de consument zich ertoe geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen LMeanail en ziet hij af van het recht om zich te beroepen op de ontbinding van de verkoop als bedoeld in dit artikel.

7.4 Wettelijke garantie
Niet-consument Klanten hebben een periode van zes maanden vanaf ontvangst van een nieuw Product gekocht op de Site om een omruiling of terugbetaling aan te vragen, in geval van defect van dit product.
De consument beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de ontvangst van het product om een omruiling of terugbetaling aan te vragen indien het geleverde product niet conform is in de zin van artikel L. 211-5 van het Wetboek van Consumentenrecht.
Om een van deze rechten uit te oefenen, moet de Klant het product terugsturen naar het adres van het hoofdkantoor van Meanail, vergezeld van een verklarende brief met het verzoek om omruiling of terugbetaling. De kosten voor de terugzending van het Product zullen dan aan de Klant worden terugbetaald via bankoverschrijving, binnen een maximumtermijn van dertig dagen.

ARTIKEL 8. PERSOONLIJKE RUIMTE

8.1 Creëren van de persoonlijke ruimte
De creatie van een persoonlijke ruimte is een noodzakelijke voorwaarde voor elke bestelling van een Internetgebruiker op de Site. Daartoe zal de internetgebruiker om een aantal persoonlijke gegevens worden gevraagd. Een deel van deze informatie wordt essentieel geacht voor het creëren van de persoonlijke ruimte. De weigering van een internetgebruiker om dergelijke informatie te verstrekken, verhindert de creatie van de persoonlijke ruimte en, bijgevolg, de validatie van de bestelling.
Bij het creëren van de persoonlijke ruimte wordt de internetgebruiker verzocht een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in de persoonlijke ruimte. Het is de Internetgebruiker derhalve verboden deze door te geven of mee te delen aan een derde. Bij gebreke daarvan kunnen de Meanail niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de persoonlijke ruimte van een internetgebruiker.
De Klant verbindt zich ertoe de gegevens die op hem betrekking hebben regelmatig te controleren en de nodige actualiseringen en wijzigingen online, vanuit zijn persoonlijke ruimte, aan te brengen.

8.2 Inhoud van de persoonlijke ruimte
De persoonlijke ruimte stelt de Klant in staat al zijn bestellingen op de site te raadplegen en te volgen.
De pagina's met betrekking tot de persoonlijke ruimte kunnen door de houder van de betrokken rekening vrij worden afgedrukt, maar vormen geen bewijs dat door een rechtbank kan worden aanvaard. Zij dienen uitsluitend ter informatie en zijn bedoeld om een efficiënt beheer van de orders door de Cliënt mogelijk te maken.
Meanail verbindt zich ertoe alle contractuele elementen waarvan de bewaring door de wet of de geldende reglementering wordt vereist, veilig te bewaren.

8.3 Bijdragen van klanten
Klanten wordt de mogelijkheid geboden om bij te dragen aan de inhoud van de Site door opmerkingen te publiceren over hun gebruik van de Producten. De opmerkingen moeten in het Frans zijn gesteld.
Door op het tabblad "Valideren" te klikken, om zijn commentaar te publiceren, verleent de Klant gratis een niet-exclusieve auteursrechtlicentie aan de uitgever op het genoemde commentaar. Als zodanig geeft de Klant toestemming aan de Uitgever om zijn commentaar op de Site, de nieuwsbrieven van de Uitgever en de websites van de partners van de Uitgever, geheel of gedeeltelijk, aan het online publiek mee te delen. De Klant geeft de uitgever de toestemming om zijn commentaar te reproduceren met het oog op de communicatie ervan naar het online publiek en om communicatie- en promotiemateriaal voor de Site te creëren. De Klant geeft de uitgever de toestemming om zijn commentaar in om het even welke taal te vertalen met het oog op de communicatie ervan naar het online publiek en om het te reproduceren op zijn commercieel en promotiemateriaal. Het recht op aanpassing omvat ook het recht om de technische wijzigingen aan te brengen die nodig zijn om het commentaar in andere formaten te exploiteren. Deze licentie wordt verleend voor commercieel en publicitair gebruik. Zij wordt verleend voor de gehele duur van de rechten, voor exploitatie in Frankrijk en in het buitenland.
De Klant verklaart dat hij beschikt over de intellectuele eigendom en de nodige vergunningen om over te gaan tot de publicatie van zijn commentaar. De Klant verbindt zich ertoe om op verzoek van de uitgever tussen te komen in elke procedure die tegen hem zou worden aangespannen wegens zijn commentaar en borg te staan voor alle kosten en veroordelingen die hij dientengevolge zou moeten betalen, met inbegrip van de gerechtskosten.

8.4 Verwijdering van de persoonlijke ruimte
Meanail behoudt zich het recht voor om de account te verwijderen van elke Klant die deze voorwaarden overtreedt, in het bijzonder wanneer de Klant onjuiste, onvolledige, misleidende of frauduleuze informatie verschaft, alsook wanneer de persoonlijke ruimte van een Klant gedurende minstens één jaar inactief is gebleven. De genoemde schrapping vormt geen fout van Meanail of schade voor de uitgesloten Klant, die geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding als gevolg daarvan.
Deze uitsluiting doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor Meanail om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Klant, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.


ARTIKEL 9. LEVERING

9.1 Leveringskosten
De leveringskosten of provisie zullen in ieder geval vóór enige betaling aan de Klant worden medegedeeld.
De op de site vermelde leveringskosten zijn in euro, alle taksen inbegrepen.

9.2 Leveringstermijn
Bestellingen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling door Meanail verzonden. Uw bestelling wordt dan binnen 2 tot 6 werkdagen geleverd, op een relaispunt of bij u thuis (via Colissimo in Frankrijk en BPost in België).
Bepaalde producten of bepaalde bestelvolumes kunnen niettemin een leveringstermijn van meer dan 6 werkdagen rechtvaardigen. Dit zal uitdrukkelijk aan de Klant worden meegedeeld bij de validatie van de bestelling.

9.3 Beschadigd pakket
In geval van levering van een duidelijk en zichtbaar beschadigd pakket, is het aan de Klant om het te weigeren teneinde te kunnen profiteren van de door de vervoerder geboden garantie. De klant moet ook de verkoper onverwijld op de hoogte brengen (met foto('s)), zodat na ontvangst van het beschadigde pakket een nieuw pakket kan worden klaargemaakt en hem kan worden toegestuurd. In een dergelijk geval zullen de hierboven in deze algemene voorwaarden aangegeven leveringstermijnen niet langer van toepassing zijn.

ARTIKEL 10. NIEUWSBRIEF VAN DE UITGEVER

Door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen of door er uitdrukkelijk mee in te stemmen, aanvaardt de internetgebruiker dat de Meanail hem, met een door hem vast te stellen frequentie en in een door hem vast te stellen vorm, een nieuwsbrief kunnen toezenden die informatie kan bevatten over zijn activiteit.
Wanneer de internetgebruiker het daartoe bestemde vakje aanvinkt, stemt hij in met het ontvangen van commerciële aanbiedingen van Meanail voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke op de Site worden voorgesteld. Internetgebruikers die zich abonneren, hebben de mogelijkheid zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de link die daartoe in elke nieuwsbrief is opgenomen.

ARTIKEL 11. NIEUWSBRIEVEN VAN PARTNERS

De Klant die ermee heeft ingestemd om persoonlijke gegevens (en in het bijzonder zijn e-mailadres) aan derde partners van de Site mee te delen, kan ertoe worden gebracht om, met de frequentie en in de vormen die door deze partners worden bepaald, al dan niet commerciële nieuwsbrieven te ontvangen die door deze partners worden uitgegeven.
De Klant heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven door te klikken op de daartoe voorziene link, aanwezig op elke newsletter uitgegeven door de genoemde partners. Bij gebreke daarvan kan de Klant zich uitschrijven door rechtstreeks contact op te nemen met de afzender(s) van deze nieuwsbrieven.
Meanail kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, gegevens of vorm van de nieuwsbrieven die door de genoemde partners worden verstuurd, ongeacht de schade die de Klant heeft geleden. Elke klacht moet rechtstreeks worden gericht aan de partner die de nieuwsbrief heeft uitgegeven.


ARTIKEL 12. GEGEVENSVERWERKING EN VRIJHEDEN

12.1 CNIL-verklaring - Verantwoordelijke voor de verwerking
Het bestand van Meanail met de persoonsgegevens van Internetgebruikers en Cliënten is aangegeven bij de CNIL en geregistreerd onder nummer 1570965 v 0. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Michèle Courville, woonachtig in deze hoedanigheid op de maatschappelijke zetel van de Meanail.

12.2 Facultatieve aard van de gegevensverstrekking
Internetgebruikers zijn vrij om persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet essentieel voor het navigeren op de site.

12.3 Verplichte verstrekking van gegevens voor registratie
Anderzijds impliceert de registratie op deze site het verzamelen door Meanail van een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie over de internetgebruikers. Internetgebruikers die de voor registratie vereiste informatie niet wensen te verstrekken, kunnen op deze Site geen bestelling plaatsen.

12.4 Naleving van het doel van het verzamelen van persoonsgegevens
De verzamelde persoonsgegevens zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking en zijn uitsluitend voorbehouden aan de Meanail. De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor het goede beheer van de Site, alsook voor Meanail om haar contractuele verplichtingen na te komen. Deze gegevens worden door Meanail uitsluitend in deze hoedanigheid bewaard. Meanail verbindt zich ertoe deze niet te gebruiken in een andere context, noch door te geven aan derden, behalve met het uitdrukkelijke akkoord van de Cliënten of in de gevallen voorzien door de wet. De verzamelde persoonsgegevens worden niet naar het buitenland doorgegeven.

12.5 Recht van toegang, rectificatie en verzet
De gegevens van alle op deze site geregistreerde Klanten worden bewaard voor een periode van één jaar, een redelijke periode die nodig is voor een goed beheer van de site en een normaal gebruik van de gegevens. Deze gegevens worden bewaard in veilige omstandigheden, volgens de huidige technische middelen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
Overeenkomstig dit laatste hebben de klanten het recht om zich te verzetten tegen, vragen te stellen over, toegang te krijgen tot en rectificaties aan te brengen in de gegevens die zij hebben verstrekt. Om dit te doen, moeten ze gewoon een verzoek indienen bij Meanail via onze contactpagina, of per post naar het adres van Meanail 112 Rue Saint Denis, BE-1190 Brussel.

ARTIKEL 13. COOKIES EN IP-ADRESSEN VAN INTERNETGEBRUIKERS

13.1 Cookies
13.1.1 Doel van het plaatsen van cookies
Om alle internetgebruikers in staat te stellen hun surfen op deze site te optimaliseren en de werking van de verschillende interfaces en toepassingen te verbeteren, kunnen de Meanail een cookie installeren op de computer van de internetgebruiker.

13.1.2 Doel van cookies
Cookies maken het mogelijk informatie met betrekking tot het surfen op de Site (datum, pagina, tijdstip) op te slaan, evenals alle gegevens die de internetgebruiker tijdens zijn bezoek invoert (zoekopdrachten, login, e-mail, wachtwoord). Deze cookies zijn bedoeld om gedurende een variabele periode van maximaal 1 jaar op de computer van de internetgebruiker te worden opgeslagen en kunnen door Meanail worden gelezen en gebruikt tijdens een volgend bezoek van de internetgebruiker aan deze site.

13.1.3 Het recht van de internetgebruiker om bezwaar te maken tegen de installatie van cookies
De internetgebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren, de opslagduur ervan te wijzigen of ze te verwijderen via de interface van zijn browser (in het algemeen: tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). In een dergelijk geval zal de navigatie op deze Site niet worden geoptimaliseerd. Indien de systematische deactivering van cookies in de browser van de internetgebruiker hem verhindert van bepaalde Diensten gebruik te maken, vormt deze storing geenszins een schadepost voor de Klant, die hierdoor geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

13.1.4 Geïmplanteerde cookies verwijderen
Internetgebruikers hebben ook de mogelijkheid om de op hun computer geïnstalleerde cookies te verwijderen, door naar het daartoe voorziene menu van hun browser te gaan (over het algemeen, tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). Door een dergelijke actie verliezen internetgebruikers de voordelen die cookies bieden.

13.2 IP-adressen
14.2.1 Definitie en verzameling van IP-adressen
Het IP-adres is een reeks getallen, gescheiden door punten, die de unieke identificatie van een computer op het internet mogelijk maken. Meanail behoudt zich het recht voor om het openbare IP-adres van alle internetgebruikers te verzamelen. Dit IP-adres wordt anoniem verzameld. Het IP-adres van internetgebruikers wordt bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven periode.

13.2.2 Mededeling van IP-adressen
De Meanail zullen alle persoonsgegevens met betrekking tot een internetgebruiker meedelen aan de politie op gerechtelijk verzoek of aan eender welke persoon op gerechtelijke beslissing. Het IP-adres kan worden gekoppeld aan de werkelijke identiteit van de internetgebruiker in geval van mededeling van deze informatie door een aanbieder van internettoegang.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITGEVER

14.1 Aard van de verplichtingen van Meanail
Meanail verbindt zich ertoe de nodige zorg en zorgvuldigheid in acht te nemen om kwaliteitsproducten te leveren die voldoen aan de specificaties van deze Algemene Voorwaarden. Meanail is enkel verantwoordelijk voor een middelenverbintenis met betrekking tot de diensten die onder deze voorwaarden vallen.

14.2 Overmacht - Fout van de Klant
De Meanail zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht of fout van de Klant, zoals gedefinieerd in dit artikel:

14.2.1 Overmacht
In de zin van deze algemene voorwaarden wordt als een geval van overmacht voor de Klant beschouwd, elke verhindering, beperking of onderbreking van de Dienst ten gevolge van brand, epidemie, ontploffing, aardbeving, schommelingen in de bandbreedte, een aan de toegangsprovider toe te schrijven storing, het uitvallen van transmissienetwerken, het instorten van installaties, Onrechtmatig of frauduleus gebruik van wachtwoorden, codes of referenties die aan de Klant zijn verstrekt, computer hacking, een inbreuk op de beveiliging die toe te schrijven is aan de host of ontwikkelaars van de Site, overstroming, stroomstoring, oorlog, embargo, wet, gerechtelijk bevel, verzoek of eis van enige overheid, vordering, staking, boycot, of andere omstandigheden die buiten de redelijke controle van Meanail vallen. In dergelijke omstandigheden zal Meanail vrijgesteld zijn van de uitvoering van haar verplichtingen in de mate van dergelijke belemmering, beperking of verstoring.

14.2.2 Fout van de Klant
In de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt als fout van de Klant beschouwd elk misbruik van de Dienst, fout, nalatigheid, verzuim of tekortkoming vanwege de Klant of zijn aangestelden, het niet opvolgen van de adviezen die door Meanail op haar site worden gegeven, elke onthulling of onrechtmatig gebruik van het paswoord, de codes en de referenties van de Klant, evenals het verstrekken van foutieve informatie of het niet bijwerken van deze informatie in zijn persoonlijke ruimte. De toepassing van enig technisch procédé, zoals robots of automatische verzoeken, waarvan de toepassing in strijd zou zijn met de letter of de geest van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal eveneens als een fout van de Klant worden beschouwd.

14.3 Technische problemen - Hyperlinks
In geval van onmogelijkheid van toegang tot de Site, te wijten aan technische problemen van welke aard ook, kan de Klant geen schadevergoeding eisen en kan hij geen aanspraak maken op enige vergoeding. De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder beperking in de tijd, van een of meer onlinediensten vormt geen schade voor de Cliënten en kan in geen geval aanleiding geven tot de toekenning van een schadevergoeding door Meanail. De hyperlinks op de Site kunnen verwijzen naar andere websites. De Meanail kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Evenzo kan Meanail niet aansprakelijk worden gesteld indien het bezoek van de internetgebruiker aan één van deze sites hem/haar schade berokkent.
Bij de huidige stand van de techniek kan de weergave van de op deze site te koop aangeboden Producten, met name wat de kleur of de vorm betreft, per computer sterk verschillen of afwijken van de werkelijkheid, afhankelijk van de kwaliteit van de grafische accessoires en het beeldscherm of de beeldschermresolutie. De Meanail kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze variaties en verschillen.

14.4 Schadevergoeding verschuldigd door Meanail
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen is de aansprakelijkheid van de Meanail beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijke en zekere schade die de Klant lijdt en die verband houdt met de tekortkoming in kwestie. Meanail kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, in het bijzonder, verlies van gegevens, commerciële schade, verlies van bestellingen, schade aan het merkimago, commerciële verstoringen en winstderving of verlies van Klanten. Op dezelfde wijze en binnen dezelfde grenzen kan het bedrag van de door Meanail verschuldigde schadevergoeding en interesten in geen geval hoger zijn dan de prijs van het bestelde product.

14.5 Verantwoordelijkheid van Meanail als gastheer

14.5.1 Publicatie van gegevens door Klanten

De door de Klant op de Site gepubliceerde gegevens, en in het bijzonder de in het repertorium gepubliceerde gegevens en de commentaren op de Producten, worden onder zijn volledige en volledige verantwoordelijkheid gepubliceerd. De Meanail zullen de door de Klant gepubliceerde gegevens niet a priori matigen of valideren.
De Klant verklaart in het bezit te zijn van de rechten en machtigingen die noodzakelijk zijn voor de publicatie van deze gegevens op de Site. De Klant vrijwaart Meanail tegen elke vordering die tegen haar wordt ingesteld als gevolg van de publicatie van deze gegevens op de Site, ongeacht de grondslag van deze vordering. De klant verbindt er zich bijgevolg toe vrijwillig tussen te komen in elke procedure die in dit verband tegen Meanail wordt aangespannen en alle kosten, uitgaven en lasten van welke aard ook te dragen die Meanail dientengevolge oploopt, met inbegrip van eventuele gerechtskosten.

14.5.2 Subsidiaire aansprakelijkheid van Meanail
In dit kader geniet Meanail van het statuut van gastheer van de door de Klant gepubliceerde gegevens, in de zin van artikel 6-I-2 van de wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie. Overeenkomstig lid 3 van hetzelfde artikel kunnen de Meanail niet burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor door een Klant gepubliceerde informatie, tenzij het, vanaf het moment dat het kennis kreeg van de illegale activiteit of informatie van de Klant, prompt handelde om deze informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

14.5.3 Matiging door Meanail
De door de Cliënten gepubliceerde gegevens kunnen achteraf worden aangepast, zonder dat deze aanpassing een fout uitmaakt van Meanail of een nadeel inhoudt voor de Cliënt. Met het oog op deze moderatie wordt elke Klant verzocht contact op te nemen met Meanail om elke inhoud te melden die beledigend is, in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of enige andere wettelijke of reglementaire bepaling die van kracht is.

ARTIKEL 15. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud (teksten, beelden, schema's...), de structuur en de software die gebruikt worden voor de werking van de Site zijn beschermd door het auteursrecht en het databankenrecht. Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van de Meanail of haar rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden vormt een schending van boek I en III van de wet op de intellectuele eigendom en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Hetzelfde geldt voor de vertaling, aanpassing of transformatie, arrangement of reproductie door middel van welke kunst of welk proces dan ook.
De op deze Site gepubliceerde informatie wordt louter ter informatie verstrekt, zonder enige garantie van nauwkeurigheid. Meanail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of fouten in deze informatie die directe of indirecte schade kunnen berokkenen aan de internetgebruiker.

ARTIKEL 16. ALGEMENE BEPALINGEN

16.1 Toepasselijk recht
De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgische recht.

16.2 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door Meanail. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant zijn deze die van kracht zijn op de dag van zijn bestelling of zijn aansluiting op deze site, waarbij elke nieuwe aansluiting op de persoonlijke ruimte de aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden inhoudt, indien van toepassing. Meanail verbindt zich ertoe al haar vorige algemene voorwaarden te bewaren en ze toe te zenden aan elke Klant die daarom verzoekt.

16.3 Minnelijke schikking van geschillen
Behalve in het geval van bepalingen van openbare orde, moeten alle geschillen die kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de beoordeling van Meanail voor een minnelijke schikking, alvorens enige gerechtelijke actie te ondernemen. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet schorsen.

16.4 Geheel
De nietigheid van één van de clausules van deze overeenkomst brengt niet de nietigheid mee van de andere clausules van de overeenkomst of van de overeenkomst in haar geheel, die hun volledige uitwerking en draagwijdte behouden. In een dergelijk geval vervangen de partijen, voor zover mogelijk, de ongeldig verklaarde bepaling door een geldige bepaling die overeenstemt met de geest en het doel van deze overeenkomst.

16.5 Niet-ontheffing
Het nalaten door Meanail om de rechten uit te oefenen die haar hieronder worden toegekend, zal in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van deze rechten.